Zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosť 101 CK ZEMEK, s. ako používateľa webových stránok www.CHORVATSKOzaBABKU.cz; www.ChorvátskoExclusive.cz; www.CHORVÁTSKOzaBABKU.sk; www.DovolenaSLOVINSKO.com informuje o nižšie popísanom zhromažďovaní osobných údajov a zásadách ochrany súkromia. Tieto zásady dopĺňajú „Všeobecné podmienky predaja zájazdov cestovnej kancelárie 101 CK ZEMEK, s.r.o. (ďalej len CKZ).

Ďalej v texte sa dozviete najmä:

 • Aké Vaše osobné údaje budeme spracovávať
 • Za akým účelom a akým spôsobom budeme Vaše osobné údaje spracovávať
 • Komu môžu byť Vaše osobné údaje odovzdané
 • Po akú dobu budeme Vaše osobné údaje spracovávať
 • Aké máte vo vzťahu k ochrane Vašich osobných údajov práva

V prípade, že budete potrebovať ktorúkoľvek časť textu vysvetliť, poradiť alebo prerokovať ďalšie spracovanie Vašich osobných údajov, môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť na e-mailovú adresu: info@101ckzemek.cz 1.

 

Rozsah a účel spracovania osobných údajov

Kontakt: V okamihu, keď nás kontaktujete prostredníctvom webových stránok, môžete byť požiadaní o vyplnenie alebo poskytnutie určitých údajov o Vás. Týmito údajmi môžu byť najmä:

 • Vaše meno a priezvisko
 • telefónne číslo
 • emailová adresa
 • názov obchodnej firmy
 • adresa alebo sídlo spoločnosti
 • identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo

Údaje, ktoré nám poskytujete, používame na to, aby sme Vás kontaktovali späť a poskytli Vám informácie, o ktoré ste nás požiadali. Poskytnutie osobných údajov pre účely odpovede na Vami vznesené otázky alebo Vami požadované informácie sú našou zmluvnou požiadavkou, a ich neposkytnutie môže mať za dôsledok neposkytnutie odpovede na Vami vznesené otázky.

2. Objednanie služieb:

Keď si na našich webových stránkach zakúpite zájazd alebo iné nami ponúkané služby, na uzavretie a splnenie zmluvy potrebujeme Vaše osobné údaje. Týmito osobnými údajmi sú: Vaše meno a priezvisko bydlisko dátum narodenia typ cestovného dokladu, číslo cestovného dokladu a dátum jeho expirácie bankové spojenie e-mailová adresa telefónne číslo číslo rezervácie údaje o alergiách, liekoch a iných zdravotných problémoch, ak nám ich oznámite údaje o platbe

3. Osobné údaje spracované za účelom plnenia zmluvy:

Osobné údaje sú spracovávané za účelom splnenia zmluvy. V prípade, že u nás nakúpite, zašleme Vám o uskutočnenom nákupe do Vašej emailovej schránky potvrdenie o nákupe služieb. Ak si u nás zakúpite náš tovar alebo služby, Vaše meno, priezvisko a emailovú adresu môžeme okrem toho využiť na to, aby sme Vám zasielali obchodné oznámenia, tj aby sme Vás informovali o tovare alebo službách, ktoré poskytujeme a ktoré by Vás, podľa nášho názoru , mohli podľa kategórie tovar, ktorý ste si u nás zakúpili, zaujímať. Poskytnutie osobných údajov pre účely plnenia zmluvy sú našou zmluvnou požiadavkou, a ich neposkytnutie môže byť dôsledkom neuzavretia zmluvy. Osobné údaje sú spracovávané za účelom splnenia zmluvy.

4. Marketingový súhlas:

Ak nám k tomu udelíte Váš súhlas, budeme Vami poskytnuté osobné údaje, vrátane Vašej nákupnej histórie spracovávať taktiež pre nasledujúci účel:

vykonávanie marketingových analýz a štatistík vrátane profilovania a zasielania personalizovaných obchodných oznámení týkajúcich sa produktov a služieb správcu a produktov a služieb jeho partnerov na Váš e-mail, a to s prihliadnutím na Vaše predchádzajúce nákupy, preferencie, vek, región, či inak prispôsobené za účelom výberu produktov a služieb najlepšie zodpovedajúcich Vašim potrebám. Tieto oznámenia môžu byť zasielané prostredníctvom e-mailu, poštou, SMS, MMS alebo oznámené telefonicky; Udelenie tohto súhlasu je dobrovoľné a jeho poskytnutie Vám neukladá žiadny právny predpis. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať, tým nie je dotknutá zákonnosť spracovania osobných údajov pred jeho odvolaním.

5. Cookies:

Cookies sú malé textové súbory obsahujúce krátke údaje, ktoré môžu byť pri návšteve webovej stránky uložené do zariadenia používateľa. Na našich webových stránkach používame súbory cookie, ktoré slúžia na nasledujúce účely:

 • IP adresa vášho zariadenia (adresa vášho zariadenia, pomocou ktorej komunikujete s inými zariadeniami v sieti internet)
 • operačný systém vášho zariadenia, jeho verzia a jazykové nastavenie
 • prehliadač, ktorý na svojom zariadení používate, jeho verzia a jazykové nastavenie
 • adresa webovej stránky (URL adresa), z ktorej prichádzate na náš web

6. Ďalšie analytické nástroje
Za účelom analýzy prevádzky na webových stránkach používame služby Google Analytics, ktoré umožňujú merať návštevnosť, jej typy a dobu strávenú na webových stránkach. Spoločnosti Google však neodovzdávame žiadne informácie, ktoré by vás mohli identifikovať. O spôsobe, akým služba Google Analytics funguje, sa môžete dočítať tu: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=sk . Všetky osobné údaje sú spracované zákonným a transparentným spôsobom a sú vyžadované iba primerané, relevantné a nevyhnutné údaje vo vzťahu k účelu spracovania.

7. Kto má k vašim osobným údajom prístup:
Vaše osobné údaje spracováva ako správca naša CKZ. Vaše osobné údaje môžeme za vyššie uvedenými účelmi odovzdať našim subdodávateľom, aby pre nás vykonali ich spracovanie a to za účelom splnenia zmluvy a realizácii všetkých objednaných služieb. Osobné údaje môžu byť odovzdané:

poskytovateľom ubytovania, dopravným spoločnostiam vrátane zabezpečovaných transferových služieb
technickým sprievodcom a delegátom
poisťovni Union, a.s. v prípade, že máte dohodnuté komplexné cestovné poistenie
spracovateľom, ktorí nám poskytujú serverové, webové, cloudové alebo IT služby, alebo ktorí sú našimi obchodnými partnermi
Identifikácia poskytovateľov vyššie zmienených subdodávateľov sú uvedené vo Vašom kompletnom odbavení – pokynoch pre Vašu cestu a pobyt, ktoré k zájazdu obdržíte.

8. Doba spracovania osobných údajov:
Vaše osobné údaje budeme spracovávať po dobu, počas ktorej Vám budeme poskytovať naše služby, alebo po dobu nevyhnutnú na plnenie archivačných povinností podľa platných právnych predpisov, ako sú napríklad zákon o účtovníctve a zákon o archivácii.

Proti zasielaniu obchodných oznámení môže zákazník vzniesť kedykoľvek námietku, a to buď na adrese cestovnej kancelárie alebo e-mailom zaslaným na e-mailovú adresu info@101ckzemek.cz. V tomto prípade nebude cestovná kancelária zákazníkovi ďalej zasielať obchodné oznámenie, ani inak spracovávať jeho osobné údaje zákazníka na účely priameho marketingu.

9. Vaše práva plynúce zo spracovania osobných údajov:

Vo vzťahu k nami vykonávanému spracovaniu Vašich osobných údajov máte nasledujúce práva:

a)

Požadovať od cestovnej kancelárie prístup k osobným údajom týkajúcich sa jeho osoby, ich opravu alebo výmaz, popr. môže požadovať obmedzenie spracovania svojich osobných údajov, vznášať námietky proti spracovaniu osobných údajov, ako aj práva na prenositeľnosť údajov.

b)

Požadovať, aby cestovná kancelária obmedzila spracovanie jeho osobných údajov, pokiaľ zákazník popiera presnosť svojich osobných údajov, a to na dobu potrebnú na to, aby správca overil presnosť jeho osobných údajov; spracovanie jeho osobných údajov bolo protiprávne, ale nepožiada o výmaz osobných údajov, ale o obmedzenie ich použitia; cestovná kancelária už nepotrebuje jeho osobné údaje na účely spracovania, ale zákazník ich požaduje na určenie, výkon alebo obhajobu svojich nárokov; alebo zákazník vzniesol námietku proti spracovaniu svojich osobných údajov, a to do doby než bude overené, či oprávnené dôvody cestovnej kancelárie prevažujú nad oprávnenými dôvodmi zákazníka. Pokiaľ bolo obmedzené spracovanie osobných údajov zákazníka, môžu byť jeho údaje spracované, s výnimkou uloženia, iba s jeho súhlasom.

c)

Právo podať sťažnosť na dozornom orgáne, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov.

d)

Získať od cestovnej kancelárie kedykoľvek potvrdenie, že jeho osobné údaje sú spracovávané, a pokiaľ tomu tak je, je cestovná kancelária povinná mu na žiadosť poskytnúť nasledujúce informácie a vydať mu kópiu spracovávaných osobných údajov: účel spracovania; kategórie osobných údajov, ktoré spracúva, príjemcovi alebo kategórie príjemcov, ktorým jeho osobné údaje boli alebo budú sprístupnené; plánovaný čas, počas ktorého budú jeho osobné údaje uložené, alebo ak ho nemožno určiť, kritériá použité na stanovenie tejto doby; existencia práva požadovať od správcu opravu alebo výmaz osobných údajov týkajúcich sa zákazníka alebo obmedzenie ich spracovania a vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu; právo podať sťažnosť na dozornom úrade; skutočnosť, že dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania.

e)

Získať svoje osobné údaje, ktoré cestovná kancelária spracováva, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a tieto odovzdať inému správcovi osobných údajov, pokiaľ je spracovanie osobných údajov zákazníka založené na súhlase so spracovaním osobných údajov; alebo spracovanie sa vykonáva automatizovane. Pokiaľ je to možné, odovzdá cestovná kancelária osobné údaje zákazníka inému správcovi.

 

Tieto zásady sú platné od 25.5.2018

 

Prihláste sa na odber noviniek
Na týchto webových stránkach sú na vylepšovanie služieb využívané súbory cookies.