Cestovné poistenie

4.3.2020

Vážení naši klienti,

poisťovňa Union, ktorej cestovné poistenie ponúkame, vydala podrobnosti k riešeniu poistných udalostí v súvislosti s COVID-19:

Vyhlásenie poisťovne UNION 

 

***

POISTENIE PRE ZÁKAZNÍKOV CK a CA: Union poisťovňa a.s. zmluva typu 721

 

Číslo mandátnej zmluvy od 1.1.2020 do 31.12.2020:  11 711 309

UPOZORNENIE- poisťovňa Union požaduje, aby ste nahlásili storno pobytu do 2 pracovných dní od vzniku príčiny (lekárska správa v pondelok, do stredy musí byť nahlásené)

 

Rozsah poistenia a výška poistného krytia pre cestovné poistenie A1 - na stiahnutie

Všeobecné poistné podmienky cestovného poistenia VPPCPUZ/0218 - na stiahnutie

 

Rozsah poistenia a výška poistného krytia pre poistenie účastníkov zahraničných zájazdov:

  • Sadzba poistného je 2,00 € / osoba / deň pre oblasť Európy a Stredomoria balík „A1“

Riziko

Rozsah

Poistná suma

1.

poistenie liečebných nákladov v zahraničí

  1. ošetrenie, hospitalizácia, prevoz do vlasti

250.000 €

  1. ubytovanie spolucestujúcej blízkej osoby v zdravotníckom zariadení v prípade hospitalizácie dieťaťa vo veku do 6 rokov

35 € / 1 noc, max. 350 €

  1. prevoz telesných pozostatkov

10.000 €

  1. kúpa alebo oprava dioptrických alebo protetických pomôcok

100 €

  1. ošetrenie jedného zuba/ spolu za všetky zuby

100 €/ max. 300 €

asistenčné služby v zahraničí

24-hodín denne dostupný servis pri poistnej udalosti v zahraničí

bez limitu

2.

poistenie batožiny

poškodenie, zničenie, odcudzenie, strata poistených vecí, ktoré si poistený zobral so sebou na cestu a pobyt

1.000 €

max. 350 € / 1 vec

spoluúčasť 15 €

poškodenie, zničenie, odcudzenie, strata poistených vecí, ktoré si poistený zakúpil počas cesty a pobytu

500 €

max. 175 € / 1 vec

spoluúčasť 15 €

oneskorené dodanie batožiny leteckou spoločnosťou

nákup náhradných odevov a toaletných potrieb v zahraničí

min 24 hod max 48 hod – 100 €

viac ako 48 hod – 300 €

strata dokladov

náklady na zaobstaranie náhradných dokladov v zahraničí

350 €

3.

poistenie všeobecnej zodpovednosti za škody

 

škody na zdraví

100.000 €

škody na majetku

35.000 €

náklady na advokáta / náklady kaucie

2.000 € / 3.000 € / spolu max. 5.000 €

4.

úrazové poistenie

trvalé následky / smrť úrazom

14.000 € /  7.000 €

5.

poistenie storna zájazdu

  • choroba, úraz, živelná udalosť, trestný čin, strata zamestnania  

80% stornopoplatku

  • hospitalizácia, ak trvá dlhšie ako 3 dni nepretržite
  • úmrtie poisteného, úmrtie blízkej osoby

90% stornopoplatku

 

100% stornopoplatku

 

 

typ A1        max. 1.000 €/ osoba

                  spolu najviac 3.000 €

6.

poistenie nevydarenej dovolenky

hospitalizácia počas doby dlhšej ako 3 dni v čase trvania zájazdu

20 €/ deň hospitalizácie poistenému

10 €/ deň spoluprihlásenej osobe

7.

poistenie zvýšených nákladov na spätnú prepravu

cestovné náklady na dopravenie do vlasti

 

450 €/ osoba

spolu max. 2.000 €

8.

poistenie doprovodu

cestovné náklady sprevádzajúcej osobe pre dieťa do 15 rokov

1.500 €

9.

poistenie predčasného návratu a nečerpaných služieb

cestovné náklady a

nečerpané služby pri predčasnom návrate zo zájazdu

350 €/ osoba, spolu max. 1.400 €

700 €/ osoba, spolu max. 2.800 €

10.

poistenie nákladov na cestu blízkej osoby poisteného

náklady na cestu (do aj zo zahraničia) náklady na ubytovanie (max. 10 nocí)

500 €

350 €; max. 35 €/ 1 noc

11.

poistenie nákladov v prípade choroby dieťaťa

náklady na cestu blízkej osoby do zahraničia

náklady na cestu zo zahraničia (2 osoby)

náklady na ubytovanie blízkej osoby (max 10 nocí)

250 €

500 €

350 €, max. 35 €/1 noc

12.

poistenie cestovných nákladov v prípade nepojazdného vozidla

cestovné náklady, resp. ubytovanie v mieste opravy

250 €

13.

poistenie meškania hromadného dopravného prostriedku

odškodné za meškanie hromadného dopravného prostriedku pri ceste zo zahraničia

 

5 €/ hodina,

max. 50 €/ osoba

14.

poistenie oneskoreného nástupu na zájazd

odškodné za nečerpané služby

100 €/ osoba

spolu max. 350 €

15.

poistenie nákladov na technickú pomoc pri záchrannej akcii

vyhľadávanie – pátranie

vyslobodzovanie

preprava

prevoz telesných pozostatkov

20.000 €