Všeobecné obchodné podmienky predaja zájazdov a služieb cestovného ruchu

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

/zasady-ochrany-osobnich-udaju

 

ZÁKLADNÉ PRÁVA ZÁKAZNÍKA

/zakladni-prava-zakaznika

 

101 CK Zemek s.r.o.; Boleslavská 31; 250 01 Stará Boleslav,

Tel: 326   912   106 Fax: 326   611   179 Tel / Fax: 326   911   323,

Firma zapísaná u Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 36794;   IČO: 61682039 DIČ: CZ61682039; e-mail: info@101ckzemek.cz

www.chorvatskozabaku.cz;www.chorvatskoexclusive.cz;www.dovolenaslovinsko.com;www.chorvatskozababku.sk

č.účtu 423400399/0800; 4200538735/6800       

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PREDAJA ZÁJAZDOV A SLUŽIEB TURIZMU

CESTOVNEJ KANCELÁRIE 101 CK ZEMEK s.r.o

(ďalej len CKZ)

I. Úvod

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú vzájomné zmluvné vzťahy pre účasť na zájazdoch a službách cestovného ruchu založené príslušnou zmluvou o zájazde, prihláškou, uzavretou medzi CK 101 Cestovná kancelária ZEMEK, s.r.o, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Boleslavská 31, PSČ 250 02, IČO: 616 82 039, tel.: +420 326 911 323, +420 326 912 106, email: info@101ckzemek.cz (ďalej len CKZ)  a užívateľom služieb (ďalej len zákazník) v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Zb.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.). Pre služby cestovného ruchu sa zmluvný vzťah ďalej riadi zákonom č. 159/1999 Zb. O podmienkach podnikania v oblasti cestovného ruchu. Všetky právne predpisy sú používané v znení neskorších právnych predpisov.

 

II. Vymedzenie pojmov

Zmluva o zájazde (ďalej len ZoZ) - CKZ poskytuje zákazníkovi zájazd na základe platnej a účinnej ZoZ, ktorej obsah je v   praxi rozdelený do niekoľkých dokumentov: (i) SoZ (formulár), (ii) tieto VOP a (iii) popis zájazdu v   katalógu CKZ, inom ponukovom materiáli alebo prostredníctvom webových stránok. Všetky tieto dokumenty sú pre zmluvné strany záväzné. Text formulárovej ZoZ má prednosť pred VOP aj pred popisom zájazdu v   katalógu alebo inom ponukovom texte. Zmluvou o zájazde sa prevádzkovateľ cestovnej kancelárie zaväzuje, že zákazníkovi poskytne zájazd a zákazník sa zaväzuje, že zaplatí dohodnutú cenu.

Prihláška - Služba cestovného ruchu (ďalej len Pha ) CKZ poskytuje zákazníkovi službu cestovného ruchu na základe platnej a účinnej prihlášky, ktorej obsah je v   praxi rozdelený do niekoľkých dokumentov: (i) Pha (formulár), (ii) tieto VOP a (iii) opis služby v   katalógu CKZ, , inom ponukovom materiáli alebo prostredníctvom webových stránok. Všetky tieto dokumenty sú pre zmluvné strany záväzné. Text formulára Pha má prednosť pred VOP aj popisom zájazdu v   katalógu alebo inom ponukovom texte. Prihláškou sa prevádzkovateľ cestovnej kancelárie zaväzuje, že zákazníkovi poskytne dohodnuté služby a zákazník sa zaväzuje, že zaplatí dohodnutú cenu.

Zájazd – vopred zostavená kombinácia aspoň dvoch služieb cestovného ruchu, ak je predávaná alebo  ponúkaná k predaju za súhrnnú cenu a ak je služba poskytovaná po dobu presahujúcu 24 hodín a je poistená proti úpadku cestovnej kancelárie.

Služba cestovného ruchu (ďalej len služba) - takou službou sa rozumie iba jedna objednaná služba, napr. ubytovanie bez stravy aj so stravou, samostatná doprava a iné služby cestovného ruchu.

101 CK Zemek má však uzavreté s   poisťovňou Union, a.s. nadštandardné POISTENIE, KEDY SÚ poistené zájazdy I SLUŽBY   a to s účinnosťou  odo dňa 29.06.2018, kedy sa poistenie proti úpadku vzťahuje aj na služby, spočívajúce v  ubytovaní so stravovaním predané po 30.06.2018, tzn. na zájazdy i nezájazdy. Samostatná doprava a samostatné ubytovanie bez stravy zostávajú službou nepoistenou proti úpadku.

 

III. Predmet podmienok

1. Predmetom týchto "Všeobecných obchodných podmienok" je úprava niektorých nižšie špecifikovaných skutočností vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej medzi CKZ ako usporiadateľom zájazdu/služby a zákazníkom ako účastníkom zájazdu/služby.

2. Pokiaľ sú v  ZoZ či Pha zákazníka uvedené a CKZ akceptované podmienky zmluvy/prihlášky odlišné od všeobecnej úpravy danej týmito Všeobecnými podmienkami, majú prednosť údaje uvedené v zmluve / prihláške.

 

IV. Rezervácia zájazdu/služby, uzavretie zmluvy o zájazde/prihlášky

1. Rezerváciu účasti na zájazde/službe organizovaných CKZ vykonáva zákazník telefonicky, prostredníctvom webových stránok CKZ alebo osobne v prevádzkach CKZ alebo u obchodných zástupcov CKZ. K uzavretiu zmluvy/prihlášky o účasti zákazníka na zájazde/službe organizovaných CKZ dochádza uzatvorením zmluvy o zájazde/prihlášky podpisom zákazníka. ZoZ / Pha sa považujú za uzavreté  v   okamžiku, keď zákazník v   procese komunikácie s   CKZ záväzne potvrdí ponuku zájazdu. Za záväzné potvrdenie ponuky zájazdu/služby sa považuje podpis predloženej ZoZ (formulár)/Prihlášky (formulár) zákazníkom v lehote určenej CKZ či zakliknutím poľa "záväzná objednávka" v   online rezervačnom systéme CKZ.

2. Rezerváciou zájazdu/služby bez splnenia ďalších podmienok stanovených týmito Všeobecnými podmienkami nevzniká zmluva o zájazde/prihláška medzi CKZ a zákazníkom.

3. Prihláška zákazníka k účasti na zájazde/službe organizovanej CKZ obsahuje osobné údaje zákazníka, vymedzenie zájazdu/služieb, najmä termín jeho začatia a ukončenia, uvedenie všetkých poskytovaných služieb, ktoré sú zahrnuté do ceny zájazdu/služby, miesto a čas ich trvania, cenu zájazdu/služby vrátane časového rozvrhu platieb a výšky zálohy. Zákazník zodpovedá za správnosť všetkých ním vyplnených údajov uvedených na zmluve/prihláške.

4. Nárok zákazníka na účasť na zájazde/službe organizovanej CKZ, ktorý je predmetom uzavretej zmluvy/prihlášky medzi zákazníkom a CKZ, vzniká úplným zaplatením ceny zájazdu/služby za podmienok stanovených týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

Zákazník svojim podpisom ZoZ a Pha osvedčuje že:

a) mu boli spolu s   návrhom ZoZ aj Pha zaslané tieto VOP CKZ, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť ZoZ aj Pha, že s týmito podmienkami oboznámil seba aj ostatných cestujúcich a že s   nimi všetci zákazníci súhlasia,

b) mu boli poskytnuté informácie s   podrobným vymedzením zájazdu,

c) mu bol odovzdaný doklad o poistení CK proti úpadku, iba na jeho vyžiadanie

d) mu bol odovzdaný príslušný formulár podľa vyhlášky č.122 / 2018 Zb., o vzoroch formulárov pre jednotlivé typy zájazdov a služieb,

e) mu boli poskytnuté všeobecné informácie o pasových a vízových požiadavkách pre cestu vrátane približných lehôt na vybavenie víz, údaje o zdravotných požiadavkách štátu určenia,

f) že mu spolu s odbavením pre cestu a pobyt bude odovzdaný kontakt na zástupcu usporiadateľa,

g) je oprávnený ZoZ aj Pha uzavrieť, a to aj v prospech ďalších cestujúcich osôb.

5. Za zmluvné záväzky ďalších prihlásených osôb uvedených na prihláške ručí podpisujúci zákazník na základe ich splnomocnení. U osôb mladších ako pätnásť rokov je účasť na zájazde/pobyte CKZ podmienená sprievodom a dohľadom dospelého účastníka.

6. Špecifikácia ubytovania, jeho polohy, kategórie, stupňa vybavenosti a hlavné charakteristické znaky, špecifikácia dopravy (druh dopravného prostriedku), špecifikácia stravovania, ak sú niektoré z týchto služieb súčasťou zájazdu/služby, vyplývajú z katalógu zájazdu CKZ, iného ponukového textu, ktorý má zákazník k   dispozícii či bol oboznámený s   ponukou prostredníctvom webových stránok. Pokiaľ tieto údaje uvedené v katalógu CKZ nie sú, budú uvedené priamo v ZoZ či Pha CKZ.

a) Orientačné časy pre nástupné a výstupné dni odchodu/príchodu. Časy sú uvedené z prvého miesta odchodu a max. čas z posledného miesta odchodu v SR (príklad Liberec 13:00, Č. Budějovice 20:30). Rovnako je tomu tak aj pri výstupe na Jadrane.

Istria:   odchod 13:00 - 20:30- piatok, príchod  3:00-12:00 - sobota

Kvarner, Crikvenická riviéra, ostrovy Krk, Cres, Lošinj: odchod 13:00 - 20:30  piatok, príchod 3:00 -12: 00  sobota

Dalmácia:    odchod 10:00 - 17:30  piatok, príchod 3:00-12:00  sobota

Ostrovy strednej a južnej Dalmácie:   odchod 10:00 - 17:30  piatok, príchod 7:00-20:00 - sobota

b) Konkrétne trasy aj časy vychádzajú vždy s ohľadom na počet predaných miest v jednotlivých nástupných miestach (pozri katalóg, ponukový list alebo webové stránky). Z niektorých miest je doprava riešená zvozom na iné nástupné miesto. Zvozy sú riešené autobusom idúcim po trase, osobným autom alebo mikrobusom, preto je vždy potrebné počítať minimálne s možnosťou jedného prestupu. Zvozové dopravné prostriedky nemusia byť vybavené klimatizáciou, autobus na hlavnej trase je klimatizovaný. Presné časy odchodu, popisy nástupných miest (i zvozových) a telefónne kontakty budú uvedené až na cestovnom lístku, ktorý dostanete najneskôr 7 dní pred odchodom. Časy odchodu z HR budú zaslané formou SMS na telefónne číslo klienta uvedené v zmluve o zájazde/prihláške a to v prípade, že čas odchodu sa rôznymi vplyvmi zmení.

 

V. Celková cena zájazdu/služby

1. Cena zájazdu/služby je celkovou cenou, ktorá je stanovená vrátane daní, poplatkov a iných peňažných plnení a všetkých prípadných ďalších nákladov. Ak nemožno ďalšie náklady primeraným spôsobom vyčísliť pred uzatvorením ZoZ / Pha, uvedie CKZ druh ďalších nákladov, ktoré môžu zákazníkovi ešte vzniknúť.

2. Cena zahŕňa služby, ktoré sú pre každý zájazd/službu presne stanovené v katalógu CKZ, inom ponukovom texte alebo webových stránkach a to v   časti: "v   cene zahrnuté"; "Cena nezahŕňa:“, prípadne bližšie špecifikované v zmluve/prihláške k zájazdu/službe.

3. Cena zájazdu/služby je splatná v dvoch splátkach, z ktorých prvá zálohová splátka (spravidla vo výške 50% z ceny zájazdu/pobytu) je splatná do 10 dní po vyplnení cestovnej zmluvy a druhá splátka tvoriaca doplatok ceny zájazdu/pobytu je splatná najneskôr 5 týždňov pred začiatkom zájazdu/pobytu. Pokiaľ by vzhľadom na dátum uzavretia zmluvy o zájazde v dobe splatnosti zálohy nastala zároveň aj splatnosť doplatku ceny zájazdu/služby, je cena zájazdu/služby splatná spoločne so zálohou.

4. Ak dôjde k vyplneniu ZoZ či Pha v dobe kratšej ako 5 týždňov pred začiatkom zájazdu /služby, je cena zájazdu/služby splatná jednorazovo do 10 dní od vyplnenia a podpisu ZoZ / Pha. Cena zájazdu/služby musí byť vždy v plnej výške uhradená pred začiatkom zájazdu/služby.

5. Zákazník je povinný uhradiť splátky ceny zájazdu/služby cestovnej kancelárii CKZ. Úhradu vykoná sám (v hotovosti v prevádzkarni CKZ, prípadne bezhotovostne na účet CKZ), alebo prostredníctvom obchodného zástupcu CKZ.

V prípade úhrady ceny zájazdu/služby bezhotovostne prevodom na účet sa cena, resp. záloha alebo doplatok  považuje za uhradenú dňom pripísania na účet CKZ.

6. CKZ je oprávnená zmeniť spôsob a termíny platieb ceny zájazdu/služby s tým, že táto zmena bude uvedená v zmluve/prihláške, prípadne písomne oznámená zákazníkovi.

7. Ak nie je záloha, doplatok ceny zájazdu/služby alebo pri jednorazovej úhrade cena zájazdu/služby uhradená v stanovenej lehote, CKZ poskytne zákazníkovi primeranú dodatočnú lehotu k úhrade. Ak aj táto dodatočná lehota márne uplynie, CKZ je oprávnená od zmluvy/prihlášky odstúpiť a vzniká jej nárok na štandardné odstupné.

 

VI. Informačná povinnosť CKZ

Súčasťou ZoZ / Pha sú informácie CKZ špecifikujúce najmä informácie o možnosti uzavrieť poistenie pre prípad, že zákazníkovi vzniknú náklady v súvislosti s jeho odstúpením od ZoZ / Pha, pokiaľ toto poistenie nie je individuálne zahrnuté v cene zájazdu/služby.

 

VII. Práva a povinnosti zákazníka

1. zákazník je oprávnený:

a) požadovať poskytnutie všetkých služieb, stanovených taxatívne pre každý zájazd/službu.

b) reklamovať prípadné chyby poskytnutých služieb. Ak zistí zákazník v priebehu zájazdu/ služby drobné chyby, odstrániteľné v mieste, oznámi túto skutočnosť bezodkladne zástupcovi CKZ alebo recepcii tak, aby bolo možné odstrániť závady počas doby trvania zájazdu/služby. Ak nemožno tieto chyby odstrániť, alebo ak bola kvalita služieb nižšia ako bolo vopred dohodnuté, vzniká zákazníkovi nárok na primeranú zľavu z   ceny vo výške primeranej rozsahu a trvania vady. Premlčacia lehota na náhradu škody zákazníka sú dva roky. CKZ je povinná vybaviť reklamáciu do 30 dní od dátumu podania. Každá uplatnená reklamácia (ako v čase trvania zájazdu/služby, tak aj po jeho skončení) je sprevádzaná písomným potvrdením CK o tom, kedy zákazník reklamáciu uplatnil, čo je jej obsahom a aký spôsob vybavenia reklamácie požaduje. Ďalej je CK povinná vydať písomné potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a v prípade jej zamietnutia je CKZ povinná toto odôvodniť.

V prípade, že dôjde medzi CKZ a spotrebiteľom k vzniku spotrebiteľského sporu zo zmluvy o zájazde alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb cestovného ruchu, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže spotrebiteľ podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu určenému subjektu.

Subjektom alternatívneho riešenia sporov medzi cestovnou kanceláriou a jej klientom je Slovenská obchodná inšpekcia. Úplný zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR – www.mhsr.sk. Na stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie www.soi.sk sú uvedené podrobné informácie vrátane kontaktov a príslušných formulárov.

Spotrebiteľ môže využiť takisto platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

c) Byť oboznámený so všetkými prípadnými zmenami v termíne, programe, rozsahu a kvalite služieb a cene zájazdu/služby.

d) Právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu.

2. Najneskôr 7 dní pred zahájením zájazdu/služby môže zákazník písomne oznámiť CKZ, že sa zájazdu/služby namiesto neho zúčastní iná osoba v oznámení uvedená. Dňom doručenia oznámenia sa osoba v ňom uvedená stáva zákazníkom. Oznámenie musí obsahovať vyhlásenie nového zákazníka, že súhlasí s uzatvorenou ZoZ / Pha. Pôvodný a nový zákazník spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny zájazdu/služby a úhradu nákladov, ak takéto náklady CKZ v súvislosti so zmenou zákazníka vzniknú.

3. Zákazník je povinný:

a) uhradiť dohodnutú cenu zájazdu/služby a ďalších fakultatívnych služieb podľa vyššie uvedených podmienok,

b) zaistiť si platný cestovný doklad, popr. príslušné vstupné víza,

4. Zákazník je povinný dodržiavať podmienky pre ubytovanie, stravovanie dopravu a ďalšie služby stanovené poskytovateľom týchto služieb, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou týchto podmienok a zákazník bol s nimi oboznámený pred začiatkom čerpania týchto služieb.

5. Zákazník, ktorý bez zavinenia cestovnej kancelárie nevyčerpá všetky zmluvné služby, nemá právo na ich náhradu. Zákazník, ktorý pri nástupe na zájazd/službu alebo v jeho priebehu nerešpektuje základný program zájazdu, hrubo porušuje pokyny sprievodcu alebo poruší ustanovenia týchto Všeobecných podmienok alebo pri čerpaní služieb podľa ZoZ / Pha poruší všeobecne záväzné právne prepisy platné na mieste, môže byť zo zájazdu/služby vylúčený.

6. Oznámenie o vylúčení zo zájazdu/služby urobí zákazníkovi miestny delegát cestovnej kancelárie. Počnúc doručením oznámenia o vylúčení zo zájazdu/služby zaniká povinnosť CKZ poskytovať zákazníkovi akékoľvek služby podľa zmluvy o zájazde/prihláške medzi oboma stranami uzavretej a ďalej oprávnenie požadovať úhradu zmluvnej pokuty za porušenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy o zájazde/prihlášky, a to až do výšky ceny zájazdu, ktorého bol zákazník účastníkom.

 

VIII. Práva a povinnosti CKZ

1. CKZ je oprávnená z objektívnych dôvodov zmeniť podmienky zmluvy o zájazde/prihlášky a navrhnúť ich zákazníkovi. Ak navrhne CKZ zmenu zmluvy o zájazde/prihlášky, má zákazník právo rozhodnúť, či bude so zmenou súhlasiť, alebo či odstúpi. Pokiaľ zákazník v stanovenej lehote 5 dní od doručenia návrhu na zmenu neodstúpi, má sa za to, že s jej zmenou súhlasí.

2. Za zmenu zmluvných podmienok sa nepovažuje najmä:

a) nepodstatné zmeny, ktoré nemajú za následok zmenu termínu a destinácie zájazdu/služby, miesto ubytovania, stravovanie, dopravu a pod.

b) zmena programu zájazdu/služby spočívajúca v nahradení programu pôvodného programom náhradným, vyvolaná nepredvídateľnými okolnosťami (uzatvorenie hraníc, prírodné katastrofy, legislatívne opatrenia, štrajky a pod.).

3. CKZ je oprávnená v prípade nedosiahnutia minimálneho počtu zákazníkov zájazd/službu zrušiť. O tom je povinná zákazníka informovať v lehote: 20 dní pred začatím zájazdu v prípade ciest trvajúcich dlhšie ako 6 dní, 7 dní pred začatím zájazdu v prípade ciest trvajúcich 2-6 dní, 48 hodín pred začatím zájazdu v prípade ciest trvajúcich menej ako 2 dni a vrátiť zákazníkovi všetky úhrady už zákazníkom poskytnuté najneskôr do 14 dní. Ak sa zájazd/služba z tohto dôvodu neuskutoční, má zákazník prednosť pri zaradení na voľné miesto v obdobnom zájazde/službe. Fakultatívny výlet sa môže pre nedostatok účastníkov zrušiť v priebehu pobytu.

4. CKZ je povinná zabezpečiť plnenie všetkých služieb zahrnutých v cene zájazdu/služby a má povinnosť zákazníkovi pomôcť v ťažkostiach. Pokiaľ CKZ nebude schopná zaistiť plnenie všetkých dohodnutých služieb, uskutoční vhodné alternatívne opatrenia, za ktoré nebude vyžadovať ďalšie platby a tam, kde sa zníži kvalita alebo rozsah služieb, poskytne účastníkom zájazdu/služby náhradu zodpovedajúcu rozdielu medzi ponúknutou a poskytnutou službou.

5. CKZ sa zaväzuje v prípade oprávnených sťažností zo strany zákazníka v priebehu zájazdu/služby prostredníctvom miestneho zástupcu cestovnej kancelárie – delegáta - alebo sprievodcu vynaložiť všetko úsilie k okamžitému odstráneniu nedostatkov alebo k zabezpečeniu zodpovedajúcich náhradných riešení.

6. Predpokladom umožnenia nápravy je, že zákazník uplatní svoje výhrady. Reklamáciu nie je možné uplatniť v prípadoch, ak:

a) nedostatky sú zavinené alebo vyplývajú z jednania zákazníka,

b) neplnenie alebo nedostatočné plnenie je spôsobené treťou stranou, ktorá nemá vzťah k zabezpečovaniu dohodnutých služieb, pokiaľ túto skutočnosť nebolo možné predpokladať alebo bola nevyhnutná,

c) pri zájazdoch do zahraničia sú prvý a posledný deň určené predovšetkým na zabezpečenie dopravy, transferov a ubytovania a nie sú považované za dni plnohodnotného rekreačného pobytu. V tomto zmysle nemožno reklamovať eventuálne skrátenie "pobytu".

d) CKZ neručí za prípadné meškanie z technických dôvodov, pokiaľ nebolo možné tieto dôvody predpokladať a neboli zanedbané povinnosti CKZ, z dôvodov nepriaznivého počasia a pod., zabezpečiť plnenie všetkých služieb komunikácií, hraničných prechodov, stávok, či vyššej moci; cestujúci musí pri plánovaní prípojov, dovolenky, obchodných termínov a pod. brať možnosť výraznejšieho meškania do úvahy. V prípade meškania nevzniká zákazníkovi právo na odstúpenie od zmluvy, ani na zľavu či iné odškodnenie. (Výnimku tvorí letecká doprava).

 

IX. Odstúpenie od zmluvy o zájazde

1. CKZ je oprávnená od uzavretej zmluvy o zájazde/prihlášky odstúpiť len v prípadoch výslovne uvedených týmito podmienkami alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi. V prípade odstúpenia od ZoZ / Pha CKZ v lehote kratšej ako 20 dní pred termínom začatia zájazdu/služby  je CKZ povinná uhradiť zákazníkovi pokutu vo výške 10% z ceny zájazdu. To neplatí v prípadoch, keď nie je dosiahnutý minimálny počet účastníkov zájazdu alebo v dôsledku neodvratnej udalosti, ktorej nemohla CK zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno rozumne po nej požadovať.

2. Zákazník má právo kedykoľvek pred začatím zájazdu/služby odstúpiť od zmluvy o zájazde / prihlášky. Toto odstúpenie musí byť písomné. Zmluvný vzťah je zrušený a účasť stornovaná ku dňu, kedy je písomné odstúpenie (storno) doručené cestovnej kancelárii. Pokiaľ zákazník odstúpi od zmluvy / prihlášky je povinný uhradiť CKZ nasledujúce storno poplatky:

- pri stornovaní v období do 61 dňa pred začatím zájazdu/pobytu: 20 EUR za každú osobu

- pri stornovaní v období od 60 do 31 dňa pred začatím zájazdu/pobytu: 20% celkovej ceny zájazdu/pobytu

- pri stornovaní v období od 30 do 15 dňa pred začiatkom zájazdu/pobytu: 50% celkovej ceny zájazdu / pobytu

- pri stornovaní v období od 14 do 05 dňa pred začatím zájazdu/pobytu: 80% celkovej ceny zájazdu/pobytu

- pri stornovaní v období 4 dni a menej pred začiatkom zájazdu/pobytu: 100% celkovej ceny zájazdu/pobytu

Nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty CKZ nevzniká,  ak zákazník od zmluvy o zájazde / prihlášky odstúpi z dôvodu porušenia povinnosti CKZ podľa zmluvy o

zájazde / prihlášky, všeobecných obchodných podmienok alebo zákona. Celkovou cenou sa rozumie plná predajná cena, teda cena vrátane všetkých objednaných fakultatívnych služieb. V prípade storna jednej osoby v dvojlôžkovej izbe musí zostávajúca osoba doplatiť príplatok za jednolôžkovú izbu; obdobne sa postupuje pri obsadení bungalovu / apartmánu nižším počtom osôb. Pri určení počtu dní pre výpočet storno poplatkov sa do stanoveného počtu dní započítava aj deň, kedy došlo k stornovaniu zájazdu/pobytu. Do počtu dní sa nezapočítava deň začiatku zájazdu/služby (odletu, odchodu alebo nástupu na zájazd/služby). Ak sa zákazník nedostaví na zájazd/službu alebo zmešká odchod/odlet alebo musí byť zo zájazdu/služby vylúčený, má CKZ nárok na úhradu plnej ceny zájazdu/služby. V prípade, že zákazník v priebehu zájazdu/služby svojvoľne zruší časť zájazdu/služby alebo nevyčerpá niektorú zo zaplatených služieb, nemá nárok na finančnú náhradu za nečerpané služby. V prípade zmeny mena zákazníka alebo inej závažnej zmeny údajov na prihláške účtuje CKZ poplatok 20 EUR. Ak požaduje zákazník preknihovanie na iný termín alebo hotel a CKZ tak môže urobiť, je zákazník povinný zaplatiť poplatok:

- pri zmene ubytovania alebo termínu v období do 31 dňa pred začatím zájazdu/služby 20 EUR za osobu a zmenu

- pri zmene ubytovania alebo termínu v období 30 dní a menej pred začiatkom zájazdu/služby vo výške zodpovedajúcej storno poplatku.

 

 

X. Poistenie

Povinné zmluvné poistenie CK podľa zák. č. 159/1999 Zb.

1. CKZ uzavrela poistenie, na základe ktorého vzniká zákazníkovi, ktorý uzavrel zmluvu o zájazde alebo prihlášku na služby cestovného ruchu, právo na plnenie v prípadoch, keď CKZ z dôvodu svojho úpadku:

a) neposkytne objednávateľovi dopravu z miesta pobytu v zahraničí do Slovenskej republiky, pokiaľ je táto doprava súčasťou zájazdu/pobytu.

b) nevráti zákazníkovi zaplatenú zálohu alebo cenu zájazdu vrátane ceny zaplatenej za poukaz na zájazd v prípade, že sa zájazd neuskutočnil.

c) nevráti objednávateľovi rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu v  prípade, že sa zájazd uskutočnil iba z časti.

Poistenie podľa písm. b) a c) sa vzťahuje aj na služby, spočívajúce v ubytovaní so stravovaním, predané po 30.06.2018.

2. CKZ odovzdáva zákazníkovi ZoZ či Pha, ktorá súčasne obsahuje informácie o subjekte zaisťujúcom CKZ ochranu pre prípad úpadku (poistenie záruky s   číslom poistnej zmluvy vrátane identifikačných údajov subjektu).

Cestovné poistenie zákazníka.

CKZ odporúča zákazníkom, aby si na účely krytia nákladov spojených s ukončením záväzku zo ZoZ (poistenie storno) alebo nákladov na pomoc zahŕňajúcich repatriáciu, úraz, choroby alebo smrť (cestovné poistenie) dojednali zodpovedajúce poistenie

1. Pri zájazdoch/pobytoch, pri ktorých nie je uvedené, že v cene je obsiahnuté cestovné poistenie, CKZ odporúča zákazníkom uzatvoriť cestovné poistenie, ktoré môže pokrývať najmä nasledovné riziká: zdravotné, úrazové, batožinu, zodpovednosť za škodu, storno zájazdu/pobytu.

2. V takýchto prípadoch poistná zmluva vzniká priamo medzi zákazníkom a poisťovňou. CKZ v prípade poistnej udalosti neprislúcha posudzovať existenciu, príp. výšku nárokov vyplývajúcich z poistného vzťahu. V prípade poistných udalostí CKZ poskytne potrebnú súčinnosť, nehradí však poplatky za lekárske ošetrenie a pod., Všetky náklady hradí poisťovňa.

3. Ak dôjde k poškodeniu či strate batožiny počas prepravy, je zákazník povinný nahlásiť to okamžite po ukončení prepravy na príslušnom mieste a spísať protokol o poškodení či strate batožiny, ktorý je nevyhnutný pre ďalšie rokovania zákazníka a CKZ.

XI. Spracovanie osobných údajov zákazníka a spolucestujúcich

1. Zákazník je uzrozumený s tým, že cestovná kancelária je oprávnená na účely plnenia zmluvy o zájazde / prihlášky a za účelom plnenia zákonných povinností spracovávať jeho osobné údaje v rozsahu najmä: meno, priezvisko, typ cestovného dokladu, číslo cestovného dokladu, dátum exspirácie dokladu, bankové spojenie, dátum narodenia, bydlisko, emailová a doručovacia adresa, údaje o alergiách, liekoch a iných zdravotných ťažkostiach. Všetky osobné údaje budú uložené len po dobu stanovenú zákonom o účtovníctve a archivácii nutných dokladov.

2. Na účely plnenia zmluvy o zájazde budú informácie uvedené v   odst. XII. čl. 1. v   nevyhnutnom rozsahu poskytnuté tiež dodávateľom cestovnej kancelárie (najmä hotelom, prepravným spoločnostiam, delegátom). Identifikačné údaje o týchto dodávateľoch sú uvedené v   konkrétnych pokynoch k zájazdu, prípadne ich obdrží zákazník najneskôr počas zájazdu.

3. Zákazník berie na vedomie, že cestovná kancelária je v rozsahu a za podmienok ustanovených platnými právnymi predpismi povinná poskytnúť osobné údaje zákazníka na účely stanovené zákonom.

4. Zákazník berie na vedomie, že cestovná kancelária bude spracovávať jeho osobné údaje v   rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa za účelom zasielania obchodných oznámení. Obchodné oznámenia je cestovná kancelária oprávnená zasielať formou SMS, MMS, elektronickej pošty, poštou či oznamovať telefonicky. Proti zasielaniu obchodných informácií môže zákazník vzniesť kedykoľvek námietku, a to buď na adrese cestovnej kancelárie alebo e-mailom zaslaným na e-mailovú adresu info@101ckzemek.cz. V tomto prípade nebude cestovná kancelária zákazníkovi ďalej zasielať obchodné oznámenia, ani inak spracovávať jeho osobné údaje na účely priameho marketingu.

5. Uvedené ustanovenia odst. XII. platia vo vzťahu k osobám, v prospech ktorých zákazník zmluvu o zájazde / prihlášku uzavrel (spolucestujúci). Uzatvorením zmluvy o zájazde / prihlášky zákazník prehlasuje, že je oprávnený súhlasy za spolucestujúce osoby udeliť, a to či už na základe zmluvného alebo iného zastúpenia.

6. Zákazník berie na vedomie, že ako subjekt údajov má najmä tieto práva:

a)    Požadovať od cestovnej kancelárie prístup k osobným údajom týkajúcim sa jeho osoby, ich opravu alebo vymazanie, popr. môže požadovať obmedzenie spracovania svojich osobných údajov, vznášať námietky proti spracovaniu osobných údajov, ako aj práva na prenosnosť údajov.

b)   Požadovať, aby cestovná kancelária obmedzila spracovanie jeho osobných údajov, ak zákazník popiera presnosť svojich osobných údajov, a to na dobu potrebnú na to, aby správca overil presnosť jeho osobných údajov; spracovanie jeho osobných údajov bolo protiprávne, ale nepožiada o vymazanie osobných údajov, ale o obmedzenie ich použitia; cestovná kancelária už nepotrebuje jeho osobné údaje pre účely spracovania, ale zákazník ich požaduje pre určenie, výkon alebo obhajobu svojich nárokov; alebo zákazník vzniesol námietku proti spracovaniu svojich osobných údajov, a to do doby než bude overené, či oprávnené dôvody cestovnej kancelárie prevažujú nad oprávnenými dôvodmi zákazníka. Ak bolo obmedzené spracovanie osobných údajov zákazníka, môžu byť jeho údaje spracované, s výnimkou uloženia, iba s jeho súhlasom.

c)     Právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov.

d)    Získať od cestovnej kancelárie kedykoľvek potvrdenie, že jeho osobné údaje sú spracovávané, a ak tomu tak je, je cestovná kancelária povinná mu na požiadanie poskytnúť nasledujúce informácie a vydať mu kópiu spracúvaných osobných údajov: účel spracovania, kategórie osobných údajov, ktoré spracováva, príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým jeho osobné údaje boli alebo budú sprístupnené; plánovaná doba, po ktorú budú jeho osobné údaje uložené, alebo ak nie je ju možné určiť, kritériá použité na stanovenie tejto doby; existencia práva požadovať od správcu opravu alebo vymazanie osobných údajov týkajúcich sa zákazníka alebo obmedzenie ich spracovania a namietať proti tomuto spracovania; právo podať sťažnosť u dozorného úradu; skutočnosť, že dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania.

e)    Získať svoje osobné údaje, ktoré cestovná kancelária spracováva, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a tieto odovzdať inému správcovi osobných údajov, pokiaľ je spracovanie osobných údajov zákazníka založené na súhlase so spracovaním osobných údajov; alebo spracovanie vykonáva automatizovane. Ak je to možné, odovzdá cestovná kancelária osobné údaje zákazníka inému správcovi.

 

XII. Záverečné ustanovenia

1. Všetky informácie a údaje obsiahnuté v katalógoch CKZ alebo inom ponukovom materiáli či v   ponuke prostredníctvom webových stránok o službách, cenách a cestovných podmienkach zodpovedajú informáciám známym v čase tlače, prezentácie, je CKZ oprávnená tieto podmienky v prípade zmeny rozhodujúcich skutočností adekvátnym spôsobom upraviť.

Tieto "Všeobecné podmienky" nadobúdajú platnosť dňom 01.07. 2018